Varför ABM och DH?

Det finns viktiga skillnader mellan den praktiska verksamheten vid arkiv, bibliotek och museer, men samtidigt medför framväxten av olika former av digitalt bevarande och förmedlande att de närmar sig varandra. Som forskningsfält har arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap många beröringspunkter. Därför finner vi det naturligt med ett utbildningsprogram som fokuserar både det som förenar och skiljer de tre ämnena.

Vissa av programmets kursmoment är specifika för varje inriktning, andra läser man gemensamt. Moment som brukar framhållas som utmärkande för utbildningen i Uppsala är den grundliga undervisningen i digital organisering och förmedling samt möjligheten att göra en fem veckor lång praktik.

Programmet leder efter två års studier till en filosofie masterexamen med ABM som huvudområde. Programmet har Uppsala som studieort, men en av inriktningarna, den biblioteks- och informationsvetenskapliga, kan också läsas på distans. Såväl distans- som campusutbildning ges på helfart.

Digital Humaniora

Masterprogrammet i digital humaniora är ett internationellt tvåårigt masterprogram utvecklat inom ramen för den humanvetenskapliga forskningsmiljön vid Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Utbildningen är tvärvetenskaplig och syftar till att ge studenter med humanistisk ämnesbakgrund förmåga att kritiskt granska betydelsen av det digitala i dagens samhälle samt goda kunskaper i hur datorstödda metoder kan användas för att analysera, visualisera och forska kring humanistiska frågeställningar.

Med en masterexamen i digital humaniora kommer du att vara attraktiv inom flera arbetsmarknadssektorer i Sverige och utomlands. Du kommer att kunna arbeta inom kulturarvs- och digitaliseringssektorerna, samt med kultur- och informationsförmedling. De större arkiven, biblioteken och museerna är således exempel på tänkbara framtida arbetsgivare. Det finns inom dessa institutioner en stor efterfrågan på humanistiskt grundad kompetens inom digitalisering, digital förmedling och digital kunskapsproduktion. Detta är färdigheter som du kommer att behärska efter att du gått igenom masterprogrammet i digital humaniora.

Vad händer sen?

Nedan finns listat en liten del av alla de yrken och karriärval som finns framför er efter avslutad utbildning hos oss.

  • Bibliotekarie
  • Museiintendent
  • Arkivarie
  • Utvecklingsarbete i kommun
Senast uppdaterad: 2023-10-05