Om ABM

Institutionen för ABM tillhör historisk-filosofiska fakulteten och bedriver utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet ABM, med tre inriktningar: arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap samt musei- & kulturarvsvetenskap. Inom biblioteks- & informationsvetenskap finns också utbildning på forskarnivå. Institutionen ger även en kurs på grundnivå för utländska studenter: Swedish Culture, 30 hp. 

Institutionen för ABM har sina lokaler i Engelska parken. Humanistiskt centrum som är beläget bakom Carolina Rediviva, mellan Thunbergsvägen och kyrkogården. I detta campus finns alla institutioner inom historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och teologisk fakultet samt Sociologiska institutionen. Här finns även en filial till Uppsala universitetsbibliotek: Karin Boye-biblioteket.

Vad är ABM?

Förkortningen ABM står för arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap samt musei- & kulturarvsvetenskap - eller för arkiv, bibliotek och museer, som är de praktiska verksamhetsfält ur vilka ämnena vuxit fram. ABM-ämnenas gemensamma kärna kan kort beskrivas som studiet av processen: förvärvet, urvalet, ordnandet, beskrivandet, bevarandet, tillgängliggörandet och förmedlingen av information i olika former - information som också i stor utsträckning utgör viktiga delar av vårt kulturarv. Inom de tre ämnena inriktas studiet mot de olika typerna av informationsbärare och mot de lagar, principer, villkor, traditioner och institutioner som är kopplade till respektive verksamhetsfält.

Termen ABM började under 1990-talet användas i samband med olika projekt som syftade till praktiskt samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. En användare som söker information om en viss företeelse är ofta angelägen om att få veta allt - oberoende av om informationen råkar finnas i ett arkiv, på ett bibliotek eller på ett museum. Detta kräver åtgärder som underlättar utbyte av information mellan olika ABM-institutioner. Många bibliotek har för övrigt egna arkiv och föremålssamlingar, många arkivinstitutioner egna bibliotek och föremålssamlingar och många museer egna arkiv och bibliotek. När ABM-institutionerna lägger ut sina olika databaser på Internet ökar kraven på standardisering och gemensamma lösningar.

Uppsala universitet var först i Sverige med att erbjuda samtliga tre ABM-utbildningar inom en och samma institution. Här finns nu ett masterprogram i ABM som har tre olika inriktningar: A, B eller M. Vår ambition är att ge studenterna inom varje inriktning en grundläggande orientering om de övriga två ämnena och verksamhetsfälten, för att de på ett bra sätt ska kunna kommunicera med varandra i ett framtida ABM-samarbete över yrkes- och institutionsgränserna. Vi har därför vissa gemensamma, ämnesövergripande moment.
 

Senast uppdaterad: 2022-10-13