The ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere (ALMPUB)

The ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere (ALMPUB) är ett forskningsprojekt som studerar digitaliseringens inflytande på arkivens, folkbibliotekens och museernas roller som offentliga institutioner.

Projektet har till syfte att förstå hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar ABM-institutionernas uppdrag att stödja och förstärka den offentliga sfären och organsieras kring två huvudfrågeställningar:

1. Hur förändrar digitaliseringen arkivens, folkbibliotekens och museernas roll som en infrastruktur för en öppen och upplyst offentlig diskurs?

2. Hur kan arkiv, bibliotek och museer förstärka digitala resurser genom medverkan från brukarna? På vilka sätt kan brukarna bidra till att förenkla en öppen och upplyst offentlig diskurs?

På gång i projektet just nu:

En målsättning i projektet är att ringa in allmänhetens och anställdas uppfattningar om hur ABM-institutionerna påverkas av digitaliseringen. Detta görs genom enkätundersökningar i de sex medverkande länderna (Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz och Ungern). Under våren 2019 genomförs två sådana enkätundersökningar, en riktad till anställda på arkivinstitutioner och en riktad till anställda på museer.

Enkätundersökning riktad till personal på arkivinstitutioner i Sverige
Denna enkät riktar sig alla anställda på arkivinstitutioner i Sverige, med arbetsuppgifter knutna till mottagande, ordnande, bevarande och tillgängliggörande av arkivmaterial samt till förmedling och annat utåtriktat arbete. Enkäten är öppen t.o.m. 15 mars 2019.
Länk till enkät för personal på arkivinstitutioner i Sverige

Enkätundersökning riktad till personal på museer i Sverige
Denna enkät riktar sig till alla museianställda i Sverige, med arbetsuppgifter knutna till samlingar, utställningar, förmedling och forskning. Enkäten är öppen t.o.m. 15 mars 2019.
Länk till enkät för personal på museer i Sverige

Under våren 2018 genomfördes en motsvarande enkätundersökning riktad till personal på folkbiblioteken. Under hösten 2017 gjordes en enkätundersökning riktad till allmänheten i de sex länderna.
     

Projektorganisation

ALMBUP leds av OsloMet Storbyuniversitet, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, och finansieras av Norges forskningsråd, inom ramen för KULMEDIA-programmet, 2016-2019. Projektledare är professor Ragnar Audunson.

Övriga medverkande partners är:

Universitetet i Tromsö
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Uppsala universitet
Köpenhamns universitet
Högskolan i Borås
Potsdam University of Applied Sciences
HTW Chur – University of Applied Sciences (Schweiz)
University of Illinois at Urbana-Champaign
Kent State University
Norges nationalbibliotek
Ungerns nationalbibliotek
  

Medverkande från Institutionen för ABM: professor Isto Huvila, professor Kerstin Rydbeck, universitetslektor Åse Hedemark och doktorand Ina Maria Jansson.
   

Mera information

Mera information om projektet och deltagande forskare finns finns på projektets huvudwebb: ALMPUB-webb