Arkivförvaltning och bevarande

Inom detta tema studeras problematiken kring hur samlingar av information avgränsas, ordnas, beskrivs och tillgängliggörs i arkiv. Särskilt fokuseras problematiken kring bevarande och gallring, eller arkivvärdering. Med detta avses den process där det avgörs vilka dokument som ska bevaras i arkiven och vilka som ska förstöras. 

Arkivväsendet påverkar i hög grad framtidens möjligheter att få kunskap om det förflutna. Hur ett arkivobjekt ordnas och beskrivs har inverkan på dess användning och tolkning, samt vilka möjligheter att tillgängliggöra objektet som står till buds. Forskningen om arkivvärdering ställer frågor om hur urvalen ser ut, vem som bestämmer och hur besluten motiveras. Vilka områden av mänsklig verksamhet är det som bevaras i arkiven? Hur ser förhållandet ut mellan beslut om bevarande och gallring å ena sidan och den faktiska bevarande- och gallringsverksamheten å den andra? Hur förändras bevarandeprocesserna av övergången från analoga till ursprungsdigitala arkivhandlingar?

Ett annat aktuellt forskningsområde handlar om arkivens ställning i dagens samhälle. Vilka konsekvenser får exempelvis tendensen att arkivarieprofessionen förskjuts från kulturarvsvård till hantering av informationsflöden inom organisationer? En annan aspekt av det är att den digitala utvecklingen har lett till en djup oro på sina håll över att den personliga integriteten hotas, inte minst över den stora mängden data i olika register. I detta sammanhang är det viktigt att undersöka vad som händer när den personliga integriteten ställs mot offentlighetsprincipen och intresset av långsiktigt bevarande.

Forskare

Vid Institutionen för ABM bedriver följande personer forskning som på olika sätt anknyter till temat:

  • Reine Rydén
  • Olle Sköld
  • Anna Foka
  • Ida Grönroos
Senast uppdaterad: 2023-11-27