Globala kulturarvsprocesser i tid och rum

Vi lever och agerar alltmer i en global kulturarvsmiljö. Kulturarvsforskningen måste därför beakta denna globala och universella utveckling och anlägga ett kritiskt synsätt på vår samtid och dess snabba samhälleliga förändringar och synen på bevarande. Forskningen inom detta område kan röra sig kring kulturarv i katastrof- och konfliktområden, studiet av komplexa ekonomiska, kulturella och politiska skeenden som är förbundna med UNESCO:s världsarvsnomineringar av landskap och platser. Den rör sig också kring frågor om hur identiteter formas och omförhandlas i förhållande till det kollektiva minnet, minnesinstitutioner och platsers biografi samt hur detta manifesteras i den materiella världen i storslagna monument och minnesplatser. Forskningen inkluderar även det immateriella kulturarvet såsom det uttrycks och används i det dagliga livet.