Digital humaniora

Forskning inom digital humaniora på Institutionen för ABM är fokuserad på digitala verktyg och metoder samt deras implementering inom ABM-sektorn. Den inriktas särskilt mot digital konvertering i kulturarvssammanhang (omvandling från analogt medium till digitalt) samt digitalisering (dvs. de påföljande processer som rör förädlingen av digital data, men också dess organisation). Vi intresserar oss också för användardeltagande och engagemang med data, liksom för digitalt bevarande.

I centrum för forskningen står frågor kring hur den digitalisering som bedrivs inom ABM-sektorn kan fungera som en kunskapsproducerande verksamhet, hur olika aktörer förhåller sig till digitalt och digitaliserat kulturarv, samt vilken epistemologisk betydelse som digitalisering har för human- och samhällsvetenskaplig forskning. 

Den digital humaniora-orienterade forskningen vid Institutionen för ABM intresserar sig även för hur digitala metoder påverkar tillgängligheten och användbarheten hos arkiv, bibliotek och museala samlingar. I detta ingår samspelet mellan digitalt kulturarv och dess producenter, dess användare, samt de problem och möjligheter som uppstår i samband med deltagande, som exempelvis vid crowdsourcing av kulturarv liksom av annan information av betydelse för ABM-sektorn och dess användare.

Ytterligare en gren av digital humaniora-forskning vid institutionen undersöker kollektivt minnesskapande i miljöer som existerar både online och offline, såväl som de sociala och teknologiska villkor som underbygger dylika praktiker. Denna forskning undersöker även etiska, epistemologiska och ontologiska utmaningar knutna till processer där användargenererat kulturarv behöver sammanföras med befintliga institutionella samlingar inom arkiv-, biblioteks- och museisektorn.

Institutionen för ABM är också värd för Centrum för Digital Humaniora (från och med januari 2021), ett universitetsomspännande forskningsnätverk för digital humaniora. Nätverket har en aktiv forskningsblogg samt en hemsida med seminarieprogram och annan information.

Institutionen erbjuder det två-åriga Masterprogrammet för digital humaniora samt The Digital Humanities Blog, som är tillägnad masterprogrammet.

Forskare

Vid Institutionen för ABM bedriver följande personer forskning som på olika sätt anknyter till temat:

 • Olle Sköld
 • Amalia Juneström
 • Ulrika Kjellman
 • Christer Eld
 • Inga-Lill Aronsson
 • Kerstin Rydbeck
 • Isto Huvila
 • Anna Foka
 • Matts Lindström
 • Amanda Wasielewski
 • Matti La Mela
Senast uppdaterad: 2023-11-27