ABM:s forskningsnoder

Syftet med noderna är att skapa ett slags tvärvetenskapliga forskargrupper. Kärnan i nodernas verksamhet utgörs av forskningssamarbeten mellan seniora forskare, doktorander och masterstudenter.

I noderna ingår seniora forskare från ett flertal institutioner. Dessa knyter masterstudenter direkt till sina olika projekt genom att formulera masteruppsatsämnen som vävs in i projektarbetet, och där forskarna handleder och arbetar i nära samarbete med masterstudenterna. Masterstudenterna blir härigenom mera direkt än vad som annars normalt är fallet på den avancerade nivån, involverade i institutionernas forskningsverksamhet.

Uppsatsstudenterna i noderna utgör så kallade ”masterclasses” och deltar också tillsammans med de medverkande seniora forskarna i övriga aktiviteter som organiseras inom noden, såsom olika typer av seminarier, gästföreläsningar, konferenser m.m. Förutom samarbetet mellan seniora forskare och masterstudenter är målsättningen med noderna också att stimulera till ökat disciplinövergripande samarbete mellan seniora forskare.