Forskning vid ABM

Vid Institutionen för ABM bedrivs forskning som bygger på samspel av perspektiv från arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, och musei- och kulturarvsvetenskap. Särskilt för forskningen i Uppsala är att den grundas på ett interdisciplinärt intresse i informations- och kunskapsinfrastrukturer, samlingar och samhälleligt minne. Vi är intresserade i  förändrande utgångspunkter, arrangemang och praktiker hur de skapas, organiseras, förvaltas och tas i bruk både i en historisk perspektiv och i nutiden.

Fokuset av specifika forskningsprojekt sträcker sig från institutioner till individer, från historiska till nutida perspektiv, från icke-digitala till digitala, från professionella till deltagarinriktade, från arbete till lek, från skapande till förmedling och från kompetenser till policyfrågor.

Institutionen samarbetar med andra ämnen inom Uppsala universitet och har flertal svenska och internationella samarbetspartner. Ämnet gästas regelbundet av nationella och internationella gästforskare och- doktorander

Vi har även en forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap med doktorander som har sin bakgrund i biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap. Lärarna och doktoranderna på ABM deltar i det Svenska nätverket for forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och den samnordiska forskarskolan NORSLIS (Nordic Research School in Library and Information Science). Institutionen är också med i forskarskolan ReSource om läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer. En viktig aktör och resurs för institutionens forskarutbildning är det universitetsgemensamma Centrum för Digital Humaniora Uppsala som koordinerar den nationella forskarskolan i digital humaniora DASH. Institutionen ingår också i samarbete med Avdelningen för ABM, Lund universitet, ifråga om utbildningen på forskarnivå.

Vår forskning publiceras i olika forum, bland annat har vi en institutionsskrift och en småskriftserie där forskarna kan dela med sig av sina forskningsresultat. Många av våra forskares publikationer finns också i fulltext i DiVA-portalen, se en lista under rubriken Publikationer. Vi har också ett stort antal studentuppsatser som finns tillgängliga i DiVA och som är sökbara via vårt eget uppsatssök.

Institutionen för ABM är partner vid internationella Centre for Digital Heritage. Centret har sätet vid University of York i Storbritannien och andra partners i nätverket är Lunds universitet, Århus universitet (Danmark) och Universiteit Leiden (Nederländerna). Centret anordnar årliga konferenser, sommarskolor och samlar ihop forskare från alla deltagande universitet.
Läs mera om centret på http://www.york.ac.uk/digital-heritage/

Kontakt: Isto Huvila

Senast uppdaterad: 2024-01-15