Masterprogrammet i digital humaniora

Är du humanist och intresserad av att fördjupa dig i digitala medier och digitala redskap? Har du funderat på människans roll i det digitala samhället och vilken betydelse digitalisering har för kultur, forskning och samhällsliv? På masterprogrammet i digital humaniora får du möjlighet att vidareutveckla din humanistiska kompetens parallellt med en fördjupad och systematiserad förståelse för digital humaniora.

 1. Om programmet

 2. Examen

 3. Karriär

 4. Programmets upplägg

 5. Om undervisningen

 6. Behörighet och anmälan

 7. Viktiga datum

 8. Kontakt och mer info

 9. The Digital Humanities Blog


Om programmet

Masterprogrammet i digital humaniora är ett internationellt tvåårigt masterprogram utvecklat inom ramen för den humanvetenskapliga forskningsmiljön vid Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Utbildningen är tvärvetenskaplig och syftar till att ge studenter med humanistisk ämnesbakgrund förmåga att kritiskt granska betydelsen av det digitala i dagens samhälle samt goda kunskaper i hur datorstödda metoder kan användas för att analysera, visualisera och forska kring humanistiska frågeställningar.

Masterprogrammet i digital humaniora ges av Institutionen för ABM i samarbete med Institutionen för arkeologi och antik historia, Konstvetenskapliga institutionen, samt forskare och lärare knutna till en rad andra institutioner inom Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Utbildningen vänder sig till svenska och internationella studenter.

I programmet ingår obligatoriska kurser i huvudområdet digital humaniora men du har också möjligheter att fördjupa eller bredda dina kunskaper i någon annan disciplin genom det betydande antalet valbara kurser som ingår i programmet. All undervisning och kurslitteratur är på engelska. 


Examen

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 hp) med digital humaniora som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 hp).


Karriär

Med en masterexamen i digital humaniora kommer du att vara attraktiv inom flera arbetsmarknadssektorer i Sverige och utomlands. Du kommer att kunna arbeta inom kulturarvs- och digitaliseringssektorerna, samt med kultur- och informationsförmedling. De större arkiven, biblioteken och museerna är således exempel på tänkbara framtida arbetsgivare. Det finns inom dessa institutioner en stor efterfrågan på humanistiskt grundad kompetens inom digitalisering, digital förmedling och digital kunskapsproduktion. Detta är färdigheter som du kommer att behärska efter att du gått igenom masterprogrammet i digital humaniora.

Din humanistiska bakgrund och dina fördjupade kunskaper inom digital humaniora kan också öppna möjligheter för arbete inom utvecklings- och utredningsarbete och mångdisciplinära projekt. Genom din kompetens i att bedriva humanistisk forskning med hjälp av digitala källmaterial och redskap kommer du med denna masterexamen också att vara en attraktiv kandidat till forskarutbildningen inom de discipliner som samverkar kring masterprogrammet i digital humaniora. Programmet samverkar i dagsläget med forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap, forskarutbildningen i arkeologi och antik historia samt forskarutbildningen i konstvetenskap och textilvetenskap.


Programmets upplägg

I programmet ingår kurser och ett examensarbete. Kurserna är i regel på 7,5 hp och ges på halvfart eller helfart. Inom huvudområdet digital humaniora läser du tio obligatoriska kurser omfattande totalt 97,5 hp, inklusive en projektkurs med möjlighet till praktik (7,5 hp) och en masteruppsatskurs (30 hp). Därtill läser du valbara kurser om 22,5 hp som väljs inom kursutbudet vid Uppsala universitet.

Det första årets obligatoriska kurser ger dig en introduktion till digital humaniora som ett tvärvetenskapligt forskningsfält och verksamhetsområde inom ABM- och kulturarvssektorerna. Under det första året får du en förståelse för den digitala teknikens betydelse inom kulturarvssektorn ur såväl ett historiskt som samtida perspektiv. Centrala frågor rör samhälleliga, ekonomiska, juridiska, politiska och etiska aspekter av digitalisering av kulturarvssektorn, samt produktion, bevarande, användning och spridning. Andra områden i fokus är kunskapsproduktion och materialitet. De obligatoriska kurserna ger dig vidare en bred kunskap inom såväl teoretiska som praktiska och tekniska aspekter av digital humaniora. Digitalisering av texter och visualisering av olika typer av data, exempelvis bilder och artefakter, samt metoder för hur digitaliserat material kan analyseras och förmedlas utgör en central del av innehållet i programmets första år.

År två innehåller valbara kurser om 22,5 hp och ger dig stor valfrihet vad gäller utbildningens upplägg. Beroende på när de kurser som du väljer att läsa infaller bestämmer du själv när du påbörjar ditt examensarbete samt den obligatoriska projektkursen med möjlighet till praktik. Lärarlaget på masterprogrammet i digital humaniora erbjuder stöd i planeringen av din personanpassade studieplan för programmets andra år. Programstrukturen ser ut som följer:

Termin 1

 • Introduktion till digital humaniora (7,5 hp)
 • Verktyg och metoder: kritiska möten (7,5 hp)
 • Digitalt kulturarv (7,5 hp)
 • Digitala implementeringar i kulturarv (7,5 hp)

Termin 2

 • Fjärrläsning (7,5 hp)
 • Teori och metod i digital humaniora (7,5 hp)

 • Digitala perspektiv på användare och förmedling (7,5 hp)
 • Visuell analys (7,5 hp
)

Termin 3 och termin 4

 • Valbara kurser (22,5 hp)

 • Obligatorisk projektkurs med möjlighet till praktik (7,5 hp)
 • Masteruppsatskurs (30 hp)

Du som vill avsluta programmet med en magisterexamen efter två terminer ägnar andra halvan av termin två åt att skriva examensarbete (15 hp).


Om undervisningen

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar, praktiska övningar med digitala metoder och verktyg, seminarier, studiebesök och handledningar. Övningar, seminarier och handledning är i regel obligatoriska om ingenting annat anges i den aktuella kursplanen. Inom programmet förekommer också grupparbeten, vilka ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation.

De huvudsakliga examinationsformerna är individuella eller gruppbaserade skriftliga uppgifter, individuella tentor, seminarieuppgifter och examensarbete.

Utöver den schemalagda undervisningen förutsätts du på egen hand eller i grupp bedriva de studier och förberedelser som krävs för att tillgodose lärandemålen i programmets kurser. Utbildningen har både en teoretisk och praktisk, tillämpningsorienterad och laborativ karaktär. Under andra året finns inom ramarna för projektkursen möjlighet att göra praktik på en arbetsplats eller annan verksamhet. Undervisningen på programmets obligatoriska kurser ges på engelska och äger rum på campus i Uppsala. Kurslitteraturen är på engelska.


Behörighet och anmälan

Anmälan till programmet sker via www.antagning.se. Behörig är den som innehar en filosofie kandidatexamen med humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Se www.antagning.se för information om hur du går tillväga för att söka till programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.


Viktiga datum

Se www.antagning.se för information om viktiga datum, inklusive sista anmälningsdatum, samt ansökninginstruktioner till programmet.


Kontakt och mer info

Kontakta Olle Sköld, programkoordinator, om du har frågor om programmet!

The Digital Humanities Blog

Är du intresserad av nyheter som rör masterprogrammet i digital humaniora, vilka lärarna och forskarna knutna till programmet är och vad de ägnar sig åt just nu, hur det är att studera vid ABM, eller annat som rör masterprogrammet i digital humaniora? Allt detta plus mer kan du läsa om i programmets blog: The Digital Humanities Blog!

Senast uppdaterad: 2022-10-13