Länkar om lika villkor

Aktuella kontaktuppgifter

Gruppen för lika villkor

Likavillkorsombud (Ulrika Kjellman)

Skyddsombud (Görel Tunerlöv)
 

Historisk-filosofiska fakulteten

Handlingsplan för lika villkor 2014–2016
 

Uppsala universitet centralt

Lika villkor för verksamma vid Uppsala universitet (riktlinjer, kontaktuppgifter och informationsresurser)

Program för lika villkor vid Uppsala universitet (2010, rev. 2014)

Handlingsplan för lika villkor 2014–2016

Handlingsplan för likabehandling av studenter 2015

E-post till personalavdelningens likavillkorsspecialister
 

Uppsala studentkår

Jämlikhetsgruppen (information)

E-post till studentkårens jämlikhetsansvariga

Studiebevakarna (stödresurs för studenter)

Studiebevakare för humanistiska sektionen (e-post)
 

Särskilt om funktionsvariationer

Uppsala universitet: att studera med funktionsvariationer

Studera med funktionshinder . nu (nationell informationssida)
 

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

DO:s hemsida

Om diskrimineringsbegreppet

Om lagstiftningen på området

Om vad som gäller på högskola/universitet
 

Rättsregler på området

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för att genomföra handikappolitiken (SFS 2001:526)

Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (SFS 1974:13)

Högskolelagen (SFS 1992:1434)

Högskoleförordningen (SFS 1993:100)

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

Last modified: 2022-10-13