Hantering av trakasserier och diskriminering

Enligt diskrimineringslagen innebär trakasserier ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, och med sexuella trakasserier avses ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Sådana trakasserier ska enligt lagen utredas, och följande situationer omfattas enligt universitetets riktlinjer:

  • en student eller sökande till utbildning trakasseras av en arbetstagare
  • en student trakasseras av en annan student vid universitetet
  • en student trakasseras av en lärare eller en annan student från en annan högskola som deltar i universitetets verksamhet
  • en arbetstagare trakasseras av annan arbetstagare
  • en arbetstagare trakasseras av en student

Om du känner dig utsatt, eller har misstankar om att andra trakasseras/diskrimineras:

Om du är student: ta kontakt med någon person på institutionen som det känns tryggt att ta upp problemet med. Det kan till exempel vara undervisande lärare på kursen, kursansvariga, prefekten eller likavillkorsombudet. Du kan även rådfråga studentkårens studiebevakare.

All e-post från studenter till och från anställda på universitetet, inkl. likavillkorsombud, är allmänna handlingar. I normalfallet är de offentliga att läsa för den som begär ut dem.

Om du är anställd: vänd dig i första hand till prefekten, eller till någon annan kollega på institutionen. Stöd finns även att söka från lokala fackliga ombud, likavillkorsombudet, skyddsombudet, företagshälsovården eller personalavdelningen

En anställd som får kännedom om trakasserier eller sexuella trakasserier mot studenter eller andra anställda, ska omgående informera prefekten om fallet.

När prefekten fått information om ett misstänkt fall, ska hen snarast göra en inledande utredning av omständigheterna. Denna ska klargöra om fallet kan hanteras lokalt eller om den bör utredas centralt på universitetet genom formell anmälan till Rektor. Prefekten ska vid behov hjälpa den som utsatts att upprätta en formell anmälan. Anmälan får inte göras utan godkännande från den som utsatts för trakasserier/diskriminering.

Om misstankarna gäller prefekten, kontaktas i stället historisk-filosofiska fakultetens dekan.

När en kränkning förekommit på institutionen ska åtgärder göras på två plan: dels åtgärder av det enskilda ärendet, dels åtgärder för att förbättra arbets- och studiemiljön på institutionen.

Formell anmälan

Studenter och anställda kan skicka formella anmälningar om trakasserier och diskriminering direkt till universitetsledningen. En sådan anmälan ställs till Rektor och handläggs av universitetets juridiska avdelning. Innan en formell anmälan görs kan fallet diskuteras muntligt med juridiska avdelningen. Den formella anmälan skickas med post till Uppsala universitet, Rektor, Box 256, 751 05 Uppsala, eller med e-post til rektor@uu.se.

Vid en formell utredning skall universitetets centrala handläggningsordning tillämpas. Det finns inget utrymme för lokala bedömningar (dnr UFV 2004/489).

Se vidare Universitets riktlinjer för hantering av hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen.