Mer om Digital humaniora Uppsala

Digital humaniora Uppsala är ett forskningsnätverk för digital humaniora positionerat i skärningspunkten mellan humaniora och informationsteknologisk forskning. Nätverkets mål är att – i samarbete med lokala, nationella och internationella partners – föra samman, stötta och synliggöra forskning som anknyter till digital humaniora vid Uppsala universitet.

Digital Humaniora Uppsala bygger vidare på universitetets djupa traditioner inom både humaniora och teknik. Nätverket arbetar med att skapa tvärvetenskaplig dialog för att stimulera och stödja både humanistisk och informationsteknologisk forskning, från projektplanering till implementering. Digital humaniora Uppsala arbetar också med att synliggöra det rika DH-landskap som redan finns vid Uppsala universitet, med inriktningar som game studies, digitalisering av kulturarv, text mining, semantisk annotation och analys såväl som GIS – för att bara nämna några exempel.

Forskningsnätverket är finansierat av Historisk-filosofiska fakulteten tillsammans med två av universitetets forskningsområden: Humaniora och samhällsvetenskap samt Teknik och naturvetenskap. Det tvååriga projektet leds av Anna Foka och koordineras av Matts Lindström.

Vad är digital humaniora?

Digital humaniora kännetecknas av mötet mellan ny digital teknik och humanistens kritiska blick och spetskunskaper. Mot bakgrund av en snabb teknisk utveckling bygger digital humaniora på tvärvetenskapligt samarbete och en vilja att verka över disciplinära, institutionella såväl som nationella gränser – ofta med tillämpningar bortom akademins slutna rum.

Verkstaden i Engelska parken

Som ett stöd för nätverket inrättar DH Uppsala ett fysiskt rum – "Verkstaden" – vid Campus Engelska parken. Verkstadens primära funktion är att fungera som en mötesplats och ett utrymme både för formella och informella möten, seminarier, workshopar och som en arbetsplats för inbjudna forskare.

Senast uppdaterad: 2023-03-28