Aktuellt

Instutionen för ABM utlyser en tjänst som lektor i Digital humaniora

2020-05-14

Institutionen för ABM är vidare, på initiativ från Historisk-filosofiska fakulteten, värd för ett uppbyggnadsarbete av DH som ett nytt fält för fakultets- och områdesövergripande samarbeten inom forskning, utbildning och infrastruktur vid Uppsala universitet.  För närvarande är denna satsning inne i ett expansivt skede, bland annat genom en planerad centrumbildning för forskningssamarbeten och infrastrukturellt stöd inom DH. Det är till denna satsning som den aktuella tjänsten är knuten.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt från och med HT-19 masterprogrammet i digital humaniora (DH). Dessutom bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt sex doktorander.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning samt undervisning och examination framförallt på masterprogrammet i DH, men undervisning och examination på masterprogrammet i ABM förekommer också. Undervisningen som ingår i arbetsuppgifterna handlar om att på ett teoretiskt djuplodande och praktiskt förankrat sätt kunna anlägga breda och inkluderande perspektiv på digital humaniora samt att skapa fördjupad förståelse för och kunskap kring hur digitala metoder, digitala källmaterial och digitala forskningsinfrastrukturer inverkar på villkoren för humanistisk kunskapsproduktion, på olika kulturarvsinstitutioners verksamhet och på humanistiska kompetensers tillämpbarhet i arbetslivet. I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra en integration av ömsesidigt relevanta kurser och kursinslag mellan masterprogrammet i ABM och digital humaniora. Till undervisning räknas ledning, planering, kursansvar och kursadministration samt handledning. Även handledning av doktorander i biblioteks- och informationsvetenskap kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Ledningsuppdrag kan också komma att ingå i arbetsuppgifterna

Dessutom ingår att följa forskningsutvecklingen inom digital humaniora, ABM samt samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet samt att undervisa på såväl campus som distans i nätbaserad form. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med forskare med inriktning på digital humaniora både på Uppsala universitet och på andra lärosäten.

Undervisningen sker huvudsakligen på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma. Den som inte kan svenska förväntas ha skaffat sig kunskaper i svenska som arbets- och undervisningsspråk inom två år.

Läs mer om tjänsten och hur ansöker via Uppsala Universitets hemsida