Aktuellt

PUMA-medel till Anci Norlén

2023-06-29

Stort grattis till Anci Norlén, studierektor vid inst. för ABM, och Barbro Bornsäter, bibliotekarie vid avdelningen för vetenskaplig kommunikation på UB, som har tilldelats projektmedel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling (PUMA) med projektet Målgruppsgenererad kursplan: forskarstuderande inom HumSam som medskapare till kursplan om öppen vetenskap.

Projektets syfte är att utveckla en kurs om öppen vetenskap på forskarnivå i samarbete mellan institutionen för ABM och Universitetsbiblioteket. Målgruppen för kursen är doktorander inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Projektidén är att ta fram ett kursupplägg och en kursplan i nära samarbete med doktorander vid vetenskapsområdet. Doktoranderna blir därmed medskapare i kursutvecklingsprocessen, vilket kan öka engagemanget för kursen samt bidra till kursens relevans. Projektet önskar att involvera doktorander under hela processen och tidigt diskutera med dem hur det gemensamma arbetet kommer att läggas upp, vad de kan bidra med och hur deras synpunkter kommer att tas tillvara. Det hela ska resultera i en målgruppsgenererad kursplan.