Aktuellt

Doktorandtjänst i biblioteks- och informationsvetenskap

2022-08-25

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom mastersprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt inom mastersprogrammet i digital humaniora. Vidare bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt sju doktorander. Till institutionen hör också Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU) som är en centrumbildning som erbjuder stöd till forskare på Uppsala universitet i datahantering, datalagring och digitala metoder samt digitala verktyg.

Uppsala universitet, Institutionen för ABM 

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter 
Doktoranden kommer att arbeta i forskningsprojektet The Multifaceted Life of Digital Health Records: Between Official Documentation, Personal Information and Cultural Objects, som en del av en ny forskarskola på Centrum för medicinsk humaniora. Doktoranden förväntas bedriva empirisk forskning (inkl. intervjuer och samskapande/co-creation) kring hur olika aktörer i samhället tolkar, förstår och använder nutida och historiska patientjournaler som medicinska och kulturella ting. Projektet är mångvetenskapligt och kombinerar perspektiv från medicinsk informatik, arkivvetenskap och kulturarvsstudier. Som handledare fungerar professor Isto Huvila (Institutionen för ABM) och doc. Maria Hägglund (Institutionen för kvinnors och barns hälsa).

För att ansökan ska beaktas är det ett krav att det föreslagna projektet bedöms som genomförbart och att det kombinerar perspektiv från medicinsk informatik, arkivvetenskap och kulturarvsstudier i en avhandling inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsområdet.

Medicinsk humaniora: Denna tjänst är en av fem doktorandtjänster i Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora. Medicinsk humaniora är ett tvärvetenskapligt fält i skärningspunkten mellan medicin, farmaci, humaniora, konst/litteratur och samhällsvetenskap. Utifrån olika metodologiska och teoretiska perspektiv behandlas frågeställningar såsom individens erfarenhet av sjukdom, utvecklingen av biomedicinsk forskning, medicinska praktiker och politiska perspektiv på hälso- och sjukvården i nationella och globala kontexter. Därmed skapar medicinsk humaniora ett mervärde både för biomedicin, hälsa om omvårdnad genom att lyfta de sociala och kulturella aspekterna av hälsa och sjukdom, och för humaniora och samhällsvetenskap genom ett bredare tematiskt grepp på samtidens hälsorelaterade samhällsutmaningar.

Forskarskolan syftar till att skapa en miljö för gränsöverskridande forskning kopplad till centrala samhällsutmaningar. Varje doktorand kommer att disputera i sin egen hemdisciplin, men kommer dessutom att ha en biträdande handledare från en annan disciplin och fakultet. Doktoranderna kommer att ha en arbetsplats vid Centrum för medicinsk humaniora, och gemensamma aktiviteter i form av seminarieverksamhet och workshops. Därmed skapas en tvärvetenskaplig forskarutbildning, där doktoranderna genom handledare från olika discipliner, kollegialt utbyte inom gruppen, och gemensamma kurser får stöd att utveckla sina projekt och integrera olika ämneskompetenser och arbetssätt. Sökande till denna tjänst förväntas vara motiverad att ta del av forskarskolans aktiviteter och att tillägna sig ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

Utbildning på forskarnivå: Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. För att genomgå utbildningen krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan hämtas på adressen: abm.uu.se > Forskning > Utbildning på forskarnivå här).

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörig att antas till utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet är den som har en examen på avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap, digital humaniora eller annat relevant huvudområde, liksom den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För gällande regler, se Högskoleförordningen, kap 5 och 6 samt universitetets riktlinjer för forskarutbildning här.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Stor vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att genomföra avhandlingsprojektet inom nettostudietiden. Meriterande är också mycket goda kunskaper i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas

  • en kort CV,
  • en bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande,
  • en motivering av varför du söker tjänsten och en forskningsskiss som diskuterar ett forskningsläge relevant för projektet, och hur du anser att det aktuella kunskapsläget kan förbättras (se specificering nedan)
  • kopior av skriftligt material som master/magisteruppsats samt övriga skrifter som den sökande vill åberopa.

Motivering och forskningsskiss: 
Skissen inklusive motiveringen ska vara på max 3000 ord utan referenser. Det är av central betydelse att skissen visar förtrogenhet med ett mångvetenskapligt forskningsfält i mötespunkten mellan medicinsk humaniora, medicinsk informatik, arkivvetenskap, kulturarvsstudier samt biblioteks- och informationsvetenskap, och baseras på frågor med hög relevans för dessa fält. Skissen ska skrivas på engelska.

Antagning: 
Urvalet av sökande sker utifrån en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Stor vikt kommer också att läggas vid den inskickade forskningsskissen och motiveringen.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 Januari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten vid Institutionen för ABM, Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, tfn: 018-471 2598; studierektor för utbildning på forskarnivå Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se, tfn: 018-471 34 20; samt fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se. tfn: 018-471 6982.

Välkommen med din ansökan senast den 7 oktober 2022, UFV-PA 2022/2991.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem fr o m 2022-08-29 till 2022-10-07.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-02
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2991
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-08-29
Sista ansökningsdag 2022-08-30