Forskning vid ABM

Vid Institutionen för ABM bedrivs forskning inom flera huvudområden och i samband med fakultetsöverskridande tvärvetenskapliga forskningsnoder. Institutionen samarbetar med flertal svenska och internationella samarbetspartner. Tyngdpunkten på forskningen är inom kunskapsorganisation, det globala och lokala kulturarvet, informationssamhällets infrastrukturer, arkiv, bibliotek och museer, bildning och vetenskaps- och teknologistudier.

Vi har även en forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap med för närvarande 6 doktorander. Lärarna och doktoranderna på ABM deltar i den samnordiska forskarskolan NORSLIS (Nordic Research School in Library and Information Science). Vi har också ett samarbete med Lund universitet, ifråga om utbildningen på forskarnivå.

Vår forskning publiceras i olika forum, bland annat har vi en institutionsskrift och en småskriftserie där forskarna kan dela med sig av sina forskningsresultat. Många av våra forskares publikationer finns också i fulltext i DiVA-portalen, se en lista under rubriken Publikationer. Vi har också ett stort antal studentuppsatser som finns tillgängliga i DiVA och som är sökbara via vårt eget uppsatssök.

 

Institutionen för ABM är partner vid internationella Centre for Digital Heritage. Centret har sätet vid University of York i Storbritannien och andra partners i nätverket är Århus universitet (Danmark) och Universiteit Leiden (Nederländerna). Centret anordnar årliga konferenser, sommarskolor och samlar ihop forskare från alla deltagande universitet.
Läs mera om centret på http://www.york.ac.uk/digital-heritage/
Kontakt: Isto Huvila

The Department of ALM is a partner in the international Centre for Digital Heritage. The centre has its seat at the University of York (UK). Other partners in the network are Aarhus University (Denmark) och Leiden University (the Netherlands). The centre organises annual conferences, summer schools and provides neworking opportunities for researchers from all participating institutions.
Read more about the centre at http://www.york.ac.uk/digital-heritage/
Kontakt: Isto Huvila